VSFTP安装及虚拟用户配置

    选择打赏方式                                   捕获.PNG


[root@linux~]#cd /etc/yum.repos.d

[root@linux yum.repo.d]#mv CentOS-Media.repo CentOS-Base.repo

[root@linux yum.repo.d]#vim CentOS-Base.repo

   enabled=1

   :wq

[root@linux yum.repo.d]#cd ~

[root@linux~]#mkdir /media/cdrom;echo mount /dev/sr0 

[root@linux~]#/media/cdrom>>rc.local;sh #/etc/rc.load

[root@linux~]#yum install vim  ftp -y

[root@linux~]#cd /etc/

[root@linux vsftpd]#vim .conf

   guest_enable=yes

   guest_usernameftpadmin

   user_config_dir=/etc/conf

   :wq

[root@linux vsftpd]#mkdir conf

[root@linux vsftpd]#useradd ftpadmin -s /sbin/nologin

[root@linux vsftpd]#vim ftp conf/test1 conf/test2

   test1

   test1

   test2

   test2

   :wn

   anon_root/home/ftpadmin

   anon_other_write_enable=yes

   anon_mkdir_write_enable=yes

   anon_upload_eanble=yes

   :wn

   anon_root=/home/ftpadmin

   write_enable=no

   :wq

[root@linux vsftpd]#cd ~

[root@linux~]#echo >>/etc/pam.d/vsftp<<EOF

   auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftp/ftp

   account required pam_userdb.so db=/etc/vsftp/ftp

   EOF

[root@linux ~]#cd /etc/vsftpd

[root@linux vsftpd]#db_load -T -t hash -f ftp ftp.db

[root@linux vsftpd]#service  restart

[root@linux vsftpd]#setenforce 0

[root@linux vsftpd]#service iptables stop


DOC文档下载:ftp虚拟用户.doc

版权声明:若无特殊注明,本文皆为《 CM部落 》原创,转载请保留文章出处。
本文链接:VSFTP安装及虚拟用户配置 https://itkz.cn/centos/22.html
正文到此结束

热门推荐

发表吐槽

你肿么看?

你还可以输入 250 / 250 个字

嘻嘻 大笑 可怜 吃惊 害羞 调皮 鄙视 示爱 大哭 开心 偷笑 嘘 奸笑 委屈 抱抱 愤怒 思考 日了狗 胜利 不高兴 阴险 乖 酷 滑稽

评论信息框

吃奶的力气提交吐槽中...


既然没有吐槽,那就赶紧抢沙发吧!